Terminy sprawozdań odpadowych na 2023 r.

31 styczeń 2023


Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
Złożenie sprawozdania sporządzanego przez podmioty zbierające odpady komunalne za rok 2021. 
Złożenie przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości rocznych sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych od właścicieli nieruchomości za rok 2021. 
Sprawozdania należy złożyć poprzez BDO.


28 luty 2023


-Złożenie przez każdy podmiot korzystający ze środowiska raportu do KOBIZE za 2021 r. Raport do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, kontrolowanej przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) dotyczy emisji zanieczyszczeń do powietrza.

– uiszczenie opłaty rocznej za wpis do rejestru BDO; dotyczy m.in. wprowadzających opakowania i
produkty w opakowaniach, wprowadzających sprzęty elektryczne i elektroniczne czy oleje smarowe;

15 marzec 2023


Złożenie Rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2021 do urzędu marszałkowskiego za pośrednictwem bazy BDO. Wpłacenie opłaty produktowej za 2021 r. przez wprowadzających produkty w opakowaniach na rynek krajowy, którzy nie wykonali obowiązku zapewnienia odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych takiego samego rodzaju jak odpady opakowaniowe powstałe z tego samego rodzaju opakowań jak opakowania, w których wprowadził produkty. Opłata jest wnoszona na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego.


15 marzec 2023

Złożenie Rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2021 do urzędu marszałkowskiego za pośrednictwem bazy BDO.


31 marzec 2023


Wniesienie opłaty za korzystanie ze środowiska przez podmioty powodujące emisję zanieczyszczeń do powietrza oraz składujące odpady na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego oraz przedłożenie wykazu zawierającego dane o opłatach do urzędu marszałkowskiego.

terminy sprawozdań odpadowych